Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TOMBUD Sp. z o.o. sp. k. Przedsiębiorstwo Budowlane ul. Na Zapleczu 12 87-100 Toruń

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 • realizacji umów zawartych z Panią/ Panem przez TOMBUD Sp. z o.o sp. k. Przedsiębiorstwo Budowlane
 • realizacji umów zawartych przez TOMBUD Sp. z o.o sp. k. Przedsiębiorstwo Budowlane z innymi podmiotami, jeżeli przekazanie Pani/Pana danych będzie niezbędne dla realizacji tych umów.
 • zbierania oraz przekazywania danych niezbędnych dla realizacji bieżących oraz przyszłych kontraktów d) potwierdzenia wykonania zobowiązań oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 2 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • podmioty, które na podstawie stosownych umów, przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest TOMBUD Sp. z o.o sp. k. Przedsiębiorstwo Budowlane realizujące na naszą rzecz między innymi: ▪ usługi informatyczne, ▪ usługi prawnicze ▪ usługi księgowe ▪ usługi kurierskie lub pocztowe.
 • upoważnione instytucje
 • osoby u nas zatrudnione na podstawie udzielonego upoważnienia

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością podjęcia współpracy oraz zawarcia umowy.

Zarezerwuj
spotkanie prezentacyjne